Zwroty i reklamacje

I. RĘKOJMIA ZA WADY FIZYCZNE – TRYB I WARUNKI SKŁADANIA REKLAMACJI.

1. Dostawa zamówionych Towarów nastąpi w terminie do 14 dni roboczych od daty złożenia przez Klienta Zamówienia. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie wynikłe wyłącznie z działań bądź zaniechań Firmy Kurierskiej lub Firmy Współpracującej.

2. Sprzedającemu przysługuje prawo do odmowy przyjęcia Zamówienia w części lub w całości w przypadku braku zamówionych Towarów. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany w terminie 24 godzin (licząc dni robocze), o braku możliwości przyjęcia Zamówienia w danym terminie.

3. W przypadku wątpliwości co do treści złożonego przez Klienta zamówienia, prawdziwości danych ujawnionych w nim przez Klienta bądź braku zaksięgowania zapłaty na rachunku bankowym Sklepu w regulaminowym terminie, Sprzedający zastrzega sobie prawo do bezpośredniego kontaktu telefonicznego bądź mailowego z Klientem celem wyjaśnienia. W przypadku niewyjaśnienia wątpliwości bądź niepowodzenia próby kontaktu z Klientem, Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia.

4. Przy wszelkich czynnościach dotyczących realizacji Zamówienia, Klient powinien posługiwać się numerem Zamówienia oraz loginem albo numerem Klienta nadanym przez Sklep.

5. Sprzedający zastrzega, iż zamówione towary mogą zostać dostarczone do miejsca wydania partiami lub odrębnymi przesyłkami.

II. RĘKOJMIA ZA WADY FIZYCZNE – TRYB I WARUNKI SKŁADANIA REKLAMACJI.

1. Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć zamówiony Towar bez wad.

2. Jeżeli Towar ma wadę, Klient jest uprawniony do:

a) Złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny w takiej proporcji, w jakiej Towar z wadą pozostaje w stosunku do Towaru bez wad,

b) Złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, przy czym uprawnienie takie nie powstaje, jeżeli wada jest nieistotna,

c) Żądania wymiany Towaru na wolny od wad,

d) Żądania usunięcia wad.

3. Sprzedający może uchylić się od skutków oświadczeń wskazanych w lit. a i b, jeżeli niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie, chyba że Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedającego. W takiej sytuacji Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wad, chyba że wybrany przez niego sposób jest niemożliwy albo wymagałby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem zaproponowanym przez Sprzedającego.

4. Sprzedający jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

5. Jeżeli Klient zażądał wymiany Towaru lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

6. Oświadczenia z tytułu rękojmi należy przesłać na adres poczty elektronicznej sklep@homeden.pl albo na adres ADRES.

7. W celu skorzystania z powyższych uprawnień z tytułu rękojmi Klient winien na koszt Sklepu dostarczyć Towar wadliwy na adres:ADRES.

8. Przed wysyłką reklamowanych Towarów, Sprzedający prosi o kontakt w celu uzgodnienia szczegółów.

WAŻNE: Przesyłki wysłane do Sklepu za pobraniem nie będą odbierane.

9. Jeżeli ze względu na rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie Towaru przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Towar Sprzedającemu w miejscu, w którym Towar się znajduje.

10. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia wydania Towaru Klientowi.

11. Roszczenie o usunięcie wady lub wymiany Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady. W tym tez terminie Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo o obniżeniu ceny.

12. Wad, uszkodzeń, nieprawidłowego działania lub obniżenia jakości Towarów nabytych przez Klienta powstałych w wyniku przypadkowego lub celowego uszkodzenia mechanicznego,

13. Uszkodzeń spowodowanych niedbałym lub niewłaściwym użytkowaniem Towaru,

14. Uszkodzeń Towaru powstałych wskutek ingerencji osób trzecich, łącznie z ingerencją nieuprawnionego lub nieautoryzowanego przez Sklep bądź producenta serwisu,

15. Uszkodzeń powstałych w Towarach, z których zostały usunięte lub uszkodzone numery seryjne lub inne oznaczenia umożliwiające ich identyfikację,

16. Różnic w wyglądzie Towarów zamawianych z otrzymanymi, które wynikają z niewłaściwie ustawionych parametrów ekranu monitora Klienta.

17. Pojęcie "wady" nie obejmuje konserwacji, czyszczenia, wymiany lub naprawy zużytych podzespołów bądź części składowych Towaru, wymiany materiałów eksploatacyjnych, etc.

18. Do skorzystania z rękojmi Klient winien przedłożyć dowód zakupu.

19. Klient nie będący Konsumentem w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa jest wyłączony z rękojmi za wady rzeczy sprzedanych.

20. Klient będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, można złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.