Regulamin

I. DZIAŁALNOŚĆ SKLEPU

1. Sklep internetowy homeden.pl, działający pod adresem https://homeden.pl, prowadzony jest przez spółkę
Indigital We Trust Sp. z o.o., z siedzibą pod adresem Warszawa, ul. Targowa 67/2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000729214, NIP: 6692546059, REGON: 38003152300000

2. Celem uzyskania potrzebnych informacji, ze Sklepem możliwy jest kontakt:

a) telefoniczny pod numerem + 48 515 790 109 (od poniedziałku do piątek w godzinach 9-17, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy),

b) mailowy pod adresem sklep@homeden.pl,

c) z wykorzystaniem formularza kontaktowego dostępnego pod adresem https://homeden.pl w zakładce „kontakt”.

3. Zawarte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:

a) Sprzedający – prowadzący sklep internetowy dostępny pod adresem https://homeden.pl,

b) Sklep - prowadzony przez Sprzedającego sklep internetowy działający pod adresem https://homeden.pl, sprzedający towary za pośrednictwem sieci Internet,

c) Strona internetowa Sklepu – strona internetowa dostępna pod adresem https://homeden.pl,

d) Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

e) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca zakupów w Sklepie,

f) Towar – rzecz oferowana do sprzedaży przez Sprzedającego w ramach działalności Sklepu,

g) Firma Współpracująca – firma, z którą współpracuje Sklep poprzez składanie zamówień na dostawę Towarów magazynowanych przez Firmę Współpracującą w ramach prowadzonej przez nią działalności,

h) Firma Kurierska – firma, za pośrednictwem której Sprzedający dokonuje dostawy zamówionych i opłaconych Towarów.

II. PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ.

1. Działalność Sklepu polega na sprzedaży towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach i usługach, w szczególności ich rodzaj, właściwości oraz cena, publikowane są na stronie www.homeden.pl.

2. Niniejszy regulamin stosuje się do osób fizycznych, prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, przedsiębiorców oraz innych podmiotów zainteresowanych zakupami w Sklepie, chyba że obowiązujące przepisy, do których regulamin ten się odwołuje, znajdują zastosowanie wyłącznie wobec konsumentów.

3. Zamówienia od Klientów są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej Sklepu www.homeden.pl przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

4. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za podanie niekompletnych lub nieprawdziwych danych, w szczególności za podanie danych nieistniejących, nieaktualnych lub należących do innej osoby lub firmy.

5. Pracownicy obsługujący sklep zastrzegają sobie prawo, w razie konieczności, do bezpośredniego kontaktu z Klientem przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub telefonicznej w celu weryfikacji, uzupełnienia bądź wyjaśnienia informacji umieszczonych przez Klienta w zamówieniu.

6. Wysłanie zamówienia do Sklepu jest równoznaczne z ostatecznym potwierdzeniem zamówienia. Klient składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych Towarów ze Sprzedającym.

7. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki, zarówno faktyczne, prawne jak i finansowe, wynikłe ze złożenia niewłaściwego Zamówienia, a w szczególności skutki zamówienia innych rzeczy niż zamierzone, podania niewłaściwej ilości sztuk bądź niewłaściwego rozmiaru, wskazania błędnego miejsca wydania Zamówionych Towarów itd.

III. FORMY, KOSZTY ORAZ CZAS DOSTAWY.

1. Dostawa zamówionych w Sklepie i opłaconych Towarów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej, przy udziale Firm Współpracujących.

2. Przekazanie Firmie Kurierskiej zamówionych w Sklepie Towarów zostaje dokonane w ciągu dwóch dni roboczych od momentu przygotowania towaru do wysyłki.

3. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie, za które odpowiedzialność ponosi wyłącznie Firma Kurierska bądź wyłącznie Firma Współpracująca.

4. Czas realizacji zamówienia liczony jest jako następny dzień roboczy od zaksięgowania wpłaty na koncie.

IV. FORMY PŁATNOŚCI I DOKUMENTY SPRZEDAŻY.

1. Dostępne formy płatności to:

a) przelew tradycyjny – przelew dokonywany jest przez Klienta bezpośrednio na rachunek bankowy Sklepu. Klient obowiązany jest zlecić przelew w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku niezaksięgowania przelewu na rachunku bankowym sklepu w ciągu 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży, personel Sklepu podejmie próbę kontaktu z Klientem celem potwierdzenia zamówienia.
Numer konta: mBank 35 1140 2004 0000 3402 7764 7584
Adres do przelewu: inDigital We Trust Sp. z o.o
ul. Targowa 67/2
03-729 Warszawa

b) Karta płatnicza - Klient podaje dane karty, które są niezbędne do obciążenia jego karty na stosowną kwotę wynikającą z zawartej w związku z zakupami w Sklepie umowy sprzedaży.

c) E-Karta podarunkowa - bon towarowy w formie niematerialnej (kodu alfanumerycznego), uprawniający do nabycia towaru lub usług w Sklepie Internetowym homeden.pl. Kupując ekartę podarunkową, po zaksięgowaniu wpłaty, Klient otrzymuje na adres mailowy unikalny kod. Podczas zakupów z ekartą, kod rabatowy należy wprowadzić w pole na kod rabatowy. Bon musi być wykorzystany w całości. Nie ma możliwości wymiany bonu na gotówkę. Ważność bonu określona jest na bonie. W ramach jednego zamówienia, można wykorzystać tylko jeden unikalny kod. Ekarta upominkowa obejmuje cały asortyment sklepu Homeden.pl

d) Blik - Klient podaje kod blik w celu opłacenia zamówienia w kowcie wynikającą z zawartej w związku z zakupami w Sklepie umowy sprzedaży.

2. Sprzedający każdorazowo wystawi i prześle wraz z towarem paragon albo, na życzenie Klienta, fakturę.

3. Ceny towarów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

4. W przypadku zakupu produktów takich jak sauny lub domki letniskowe, istnieje możliwość wpłaty zaliczki, pozostała cześć uiszczana jest po dokonanym montażu - fakturę proforma przygotowuje sklep Homeden.pl

V. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ.

1. Dostawa zamówionych Towarów nastąpi w terminie do 14 dni roboczych od daty złożenia przez Klienta Zamówienia. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie wynikłe wyłącznie z działań bądź zaniechań Firmy Kurierskiej lub Firmy Współpracującej. W sezonie terminy dostaw mogą ulec wydłużeniu ze względu na dużą ilość zamówień

2. Sprzedającemu przysługuje prawo do odmowy przyjęcia Zamówienia w części lub w całości w przypadku braku zamówionych Towarów. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany w terminie 24 godzin (licząc dni robocze), o braku możliwości przyjęcia Zamówienia w danym terminie.

3. W przypadku wątpliwości co do treści złożonego przez Klienta zamówienia, prawdziwości danych ujawnionych w nim przez Klienta bądź braku zaksięgowania zapłaty na rachunku bankowym Sklepu w regulaminowym terminie, Sprzedający zastrzega sobie prawo do bezpośredniego kontaktu telefonicznego bądź mailowego z Klientem celem wyjaśnienia. W przypadku niewyjaśnienia wątpliwości bądź niepowodzenia próby kontaktu z Klientem, Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia.

4. Przy wszelkich czynnościach dotyczących realizacji Zamówienia, Klient powinien posługiwać się numerem Zamówienia oraz loginem albo numerem Klienta nadanym przez Sklep.

5. Sprzedający zastrzega, iż zamówione towary mogą zostać dostarczone do miejsca wydania partiami lub odrębnymi przesyłkami.

6. W przypadku saun oraz dużej architektury ogrodowej (domki drewniane letniskowe/ogrodowe) termin realizacji zamówienia potwierdzany jest każdorazowo z Klientem.

7. W przypadku domków drewnianych dla dzieci, każdorazowo należy potwierdzić dostępność koloru ślizgów oraz siedzisk do huśtawek. W przypadku nie wybrania koloru, zostaną wysłane losowe kolory. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wysyłki losowego koloru, w przypadku kiedy, mimo potwierdzenia dostępności, dany ślizg/siedzisko jest uszkodzone/nie może być dołączone w danym kolorze.

VI.DOSTAWA I ODBIÓR ZAMÓWIONEGO TOWARU.

1. Dostawa Zamówionych Towarów jest dokonywana za pośrednictwem Firmy Kurierskiej.

2. Wskazanym jest, aby przy odbiorze Zamówionych Towarów Klient:

a) niezwłocznie sprawdził stan opakowania i pokwitował fakt otrzymania przesyłki,

b) niezależnie od powyższego – otworzył przesyłkę i sprawdził stan Zamówionych Towarów w chwili ich wydania oraz ich zgodności ze złożonym Zamówieniem i zawartą umową,

c) Kurier, który działa w imieniu Sklepu jest zobowiązany zaczekać, aż Klient w jego obecności sprawdzi stan i zawartość przesyłki. Jeśli Kurier z powodu ograniczenia czasowego nie będzie mógł poczekać, wówczas zobowiązany będzie sporządzić protokół w terminie 7 dni od doręczenia przesyłki, w przypadku gdy Klient stwierdzi uszkodzenie towaru.

3. Zgłoszenie na powyższych zasadach uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu kurierowi lub w najbliższym oddziale Firmy Kurierskiej i wraz z kurierem spisanie protokołu szkodowego, na którym wyszczególniony zostanie towar uszkodzony, ułatwi Sprzedającemu rozpatrzenie reklamacji i zwiększy możliwość przyspieszenia załatwienia procedury reklamacyjnej w ramach ustawowego, wskazanego niżej terminu.

4. Z chwilą wydania Zamówionych Towarów przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z Zamówionymi Towarami oraz ryzyka, w tym niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Zamówionych Towarów.

5. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Firmy Kurierskiej. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki. Klient ma również prawo żądać od pracownika Firmy Kurierskiej spisania właściwego protokołu.

VII. DOSTAWA I ZWROTY.

1. Klient może odstąpić od zawartej w związku z zakupami w Sklepie umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych w niniejszym regulaminie. Termin do odstąpienia od umowy wygasa z upływem 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Zakupionych Towarów albo w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Zakupionych Towarów. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy pocztą tradycyjną bądź mailem przed jego upływem. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy - Kliknij tutaj, jednak nie jest to obowiązkowe.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – za pomocą pisma wysłanego pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną na adres sklep@homeden.pl.

3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony ze wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, do stwierdzenia charakteru, cech i sposobu funkcjonowania Towaru. Zwrot Zakupionych Towarów powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany przez Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od zawartej umowy. W takim przypadku Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Zakupionych Towarów (zwrotnej wysyłki Towaru do Sklepu).

4. W przypadku zwrotów produktów, wymagany jest kontakt ze sklepem pod adresem sklep@homeden.pl w celu ustalenia adresu do zwrotu. Przesyłki wysyłane na adres biura nie będą odbierane.

WAŻNE: Przesyłki wysłane do Sklepu za pobraniem nie będą odbierane.

4. Otrzymane od Klienta płatności, zwrócone zostaną niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany przez Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

5. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zakupionych Towarów lub do czasu dostarczenia dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.

7. Dla towarów takich jak: donice, płoty, słupki, deski tarasowe, meble ogrodowe, ze względu na gabaryty i wagę tych towarów, w przypadku odstąpienia od umowy odesłanie towaru może wiązać się z wyższymi kosztami niż zwykła przesyłka pocztowa. W przypadku chęci skorzystania z usług firm kurierskich koniecznym będzie nadanie przesyłki na palecie, która jest droższa niż zwykła przesyłka pocztowa

8. Produkty robione na zamówienie klienta nie podlegają zwrotowi m.in Donice Fiberglass.

9. O zmianie terminu dostawy lub zmianie miejsca dostawy klient jest zobowiązany powiadomić sprzedającego emailem na adres sklep@homeden.pl wskazując orientacyjny termin dostawy lub nowy adres dostawy. Zgłoszenia należy dokonać przed wysłaniem zamówienia. Wszelkie zmiany po wysyłce towaru, nie są możliwe, koszt ponownej dostawy pod nowy adres bądź w innym terminie spoczywa na kliencie.

VIII. RĘKOJMIA ZA WADY FIZYCZNE – TRYB I WARUNKI SKŁADANIA REKLAMACJI.

1. Dostawa zamówionych Towarów nastąpi w terminie do 14 dni roboczych od daty złożenia przez Klienta Zamówienia. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie wynikłe wyłącznie z działań bądź zaniechań Firmy Kurierskiej lub Firmy Współpracującej.

2. Sprzedającemu przysługuje prawo do odmowy przyjęcia Zamówienia w części lub w całości w przypadku braku zamówionych Towarów. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany w terminie 24 godzin (licząc dni robocze), o braku możliwości przyjęcia Zamówienia w danym terminie.

3. W przypadku wątpliwości co do treści złożonego przez Klienta zamówienia, prawdziwości danych ujawnionych w nim przez Klienta bądź braku zaksięgowania zapłaty na rachunku bankowym Sklepu w regulaminowym terminie, Sprzedający zastrzega sobie prawo do bezpośredniego kontaktu telefonicznego bądź mailowego z Klientem celem wyjaśnienia. W przypadku niewyjaśnienia wątpliwości bądź niepowodzenia próby kontaktu z Klientem, Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia.

4. Przy wszelkich czynnościach dotyczących realizacji Zamówienia, Klient powinien posługiwać się numerem Zamówienia oraz loginem albo numerem Klienta nadanym przez Sklep.

5. Sprzedający zastrzega, iż zamówione towary mogą zostać dostarczone do miejsca wydania partiami lub odrębnymi przesyłkami.

IX. RĘKOJMIA ZA WADY FIZYCZNE – TRYB I WARUNKI SKŁADANIA REKLAMACJI.

1. Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć zamówiony Towar bez wad.

2. Jeżeli Towar ma wadę, Klient jest uprawniony do:

a) Złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny w takiej proporcji, w jakiej Towar z wadą pozostaje w stosunku do Towaru bez wad,

b) Złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, przy czym uprawnienie takie nie powstaje, jeżeli wada jest nieistotna,

c) Żądania wymiany Towaru na wolny od wad,

d) Żądania usunięcia wad.

3. Sprzedający może uchylić się od skutków oświadczeń wskazanych w lit. a i b, jeżeli niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie, chyba że Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedającego. W takiej sytuacji Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wad, chyba że wybrany przez niego sposób jest niemożliwy albo wymagałby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem zaproponowanym przez Sprzedającego.

4. Sprzedający jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

5. Jeżeli Klient zażądał wymiany Towaru lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

6. Oświadczenia z tytułu rękojmi należy przesłać na adres poczty elektronicznej sklep@homeden.pl.

7. Przed wysyłką reklamowanych Towarów, Sprzedający prosi o kontakt w celu uzgodnienia szczegółów.

WAŻNE: Przesyłki wysłane do Sklepu za pobraniem nie będą odbierane.

8. Jeżeli ze względu na rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie Towaru przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Towar Sprzedającemu w miejscu, w którym Towar się znajduje.

9. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia wydania Towaru Klientowi.

10. Roszczenie o usunięcie wady lub wymiany Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady. W tym tez terminie Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo o obniżeniu ceny.

11. Wad, uszkodzeń, nieprawidłowego działania lub obniżenia jakości Towarów nabytych przez Klienta powstałych w wyniku przypadkowego lub celowego uszkodzenia mechanicznego,

12. Uszkodzeń spowodowanych niedbałym lub niewłaściwym użytkowaniem Towaru,

13. Uszkodzeń Towaru powstałych wskutek ingerencji osób trzecich, łącznie z ingerencją nieuprawnionego lub nieautoryzowanego przez Sklep bądź producenta serwisu,

14. Uszkodzeń powstałych w Towarach, z których zostały usunięte lub uszkodzone numery seryjne lub inne oznaczenia umożliwiające ich identyfikację,

15. Różnic w wyglądzie Towarów zamawianych z otrzymanymi, które wynikają z niewłaściwie ustawionych parametrów ekranu monitora Klienta.

16. Pojęcie "wady" nie obejmuje konserwacji, czyszczenia, wymiany lub naprawy zużytych podzespołów bądź części składowych Towaru, wymiany materiałów eksploatacyjnych, etc.

17. Do skorzystania z rękojmi Klient winien przedłożyć dowód zakupu.

18. Klient nie będący Konsumentem w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa jest wyłączony z rękojmi za wady rzeczy sprzedanych.

19. Klient będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, można złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

20.Gwarancja nie obejmuje:uszkodzeń wynikających ze zdarzeń losowych lub innych okoliczności niezależnych od producenta,

21. Gwarancja nie obejmuje:uszkodzeń powstałych przy przeróbkach wykonanych we własnym zakresie przez klienta,uszkodzeń powstałych w wyniku niezgodnych z zalecanymi przez producenta zasadami użytkowania, konserwacji i przechowywania,

22. Gwarancja nie obejmuje:uszkodzeń powstałych w wyniku naturalnego zużycia,

23. Gwarancja nie obejmuje:różnej intensywności wybarwienia oraz zmian koloru na powierzchni elementów drewnianych, które występują z uwagi na naturalne cechy struktury drewna lub spowodowane są działaniem warunków atmosferycznych,

24. Gwarancja nie obejmuje:różnic w kolorze/odcieniu drewna w zależności od serii produkcyjnej,

25. Gwarancja nie obejmuje:szorstkich powierzchni w okolicach sęków mimo dokładnej obróbki drewna, oraz w przypadku obróbki drewna w ruchu przeciwnym niż kierunek przebiegu włókien drzewnych,

26. Gwarancja nie obejmuje: uszkodzeń powstałych w wyniku wypadku, nieuzasadnionego użycia, zaniedbania, przeróbki, niewłaściwej obsługi, niewłaściwego zainstalowania, działania siły wyższej lub innej przyczyny nie wynikającej z wad materiałowych lub wykonawczych,

27. Gwarancja nie obejmuje:korozji elementów złącznych, sprzętu lub jakiegokolwiek innego materiału (innych materiałów) lub jakiekolwiek uszkodzenia wynikające z takiego zdarzenia,

28. Gwarancja nie obejmuje:szarzenia produktów, które wynika z naturalnego starzenia się drewna,

29. Gwarancja nie obejmuje:defektów powstałych w wyniku błędnego składowania produktów

30. Gwarancja nie obejmuje:naturalnych cech drewna takich jak: rysunek drewna, otwory po insektach, przebarwienia, odkształcenia i pęknięcia związane ze zmianą wilgotności, obecność rdzenia drzewnego w elementach, sęki.

31. Gwarancja nie obejmuje:zadziorów drzewnych pojawiających się w wyniku użytkowania na krawędziach produktów,

32. Gwarancja nie obejmuje:odkształceń drewna związanych ze zmianami wilgotności i warunków atmosferycznych nie wpływających na właściwości użytkowe.

33.Gwarancja nie obejmuje: wzdłużne pęknięcia nie przechodzące przez cały przekrój drewna (naturalne spękania wynikające z procesu suszenia drewna)

X. Klasyfikacja drewna klasy AB.

1. KLASA A DOZWOLONE :

- sęki: małe, czarne, boczne, pojedyńczo wypadające

- pęknięcia końcowe przechodzące na wylot do szerokości deski

- włosowe w kierunku włókien na całej powierzchni deski

- rdzeń, mało widzialny

- żywica: małe kilka sztuk na desce

- przerosty: mała ilość

- sinizna: mało widzialna

- zarośnięta kora, małe ilości

2. KLASA B DOZWOLONE :

- sęki wypadające z boku deski

- pęknięcia: końcowe na szerokoścideski do 30 cm

- rdzeń bez ograniczeń

- żywica bez ograniczeń

- przerosty: dozwolone jeśli jest możliwość złożenia desek do siebie

- sinizna dozwolona w prążkach

3. W każdej klasie dozwolone jest do 5% drewna o klasę niżej.

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

1. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. „O ochronie danych osobowych”.

2. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający.

3. Klientowi, w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych, przysługuje prawo do:

a) odwołania udzielonej na przetwarzanie jego danych osobowych zgody,

b) wglądu w swoje dane,

c) zmiany danych,

d) uaktualnienia danych,

e) sprostowania danych,

f) ograniczenia przetwarzania danych,

g) przenoszenia danych,

h) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

i) wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,

j) żądania usunięcia danych z bazy danych administrowanej przez Sprzedawcę.

4. Administrowane przez Sprzedającego dane są gromadzone w celu wykonania umowy na czas niezbędny do jej realizacji. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji Umowy.

5. Klient wyrażą zgodę i upoważnia Sprzedającego do:

a) przetwarzania jego danych osobowych przez Sklep lub podmioty, którym Sklep zleca czynności niezbędne dla wykonania umów zawieranych pomiędzy Klientem a Sklepem,

b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych Klienta w przypadkach, wymienionych w art.23 ust. 1 pkt. 4 i 5 tej Ustawy.

XII. Rękojmia dla Przedsiębiorców.

Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Przedsiębiorcy, jeżeli Towar ma wadę.

Jeżeli Towar ma wadę, Przedsiębiorca może

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Przedsiębiorca może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Przedsiębiorcę jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Przedsiębiorcę inny sposób zaspokojenia. Przedsiębiorca nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna

b)żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Przedsiębiorcy, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Przedsiębiorcę jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

3)Przedsiębiorca, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. Koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.

4)Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Przedsiębiorcy. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Przedsiębiorca może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Przedsiębiorca żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru, lub usunięcia wady

5)Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Przedsiębiorca może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy

6)Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Przedsiębiorcę.

7)Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z Usług oraz usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona przykładowo w formie elektronicznej i przesłana na adres reklamacje@homeden.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Klient oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu przed zawarciem umowy lub umów ze Sprzedającym.

2. Na żądanie Klienta Sprzedający jest obowiązany wyjaśnić znaczenie poszczególnych postanowień umowy.

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie, jeżeli wymagać będą tego bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa albo zmiana organizacji Sklepu, sposobu prowadzenia działalności , asortymentu itp. Zmiany wchodzą w życie w terminie ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Publikacja polegać będzie na umieszczeniu treści zmienionego regulaminu oraz, w przypadku zarejestrowanych Klientów, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie newslettera, w formie takiego newslettera. Zamówienia złożone do chwili wejścia w życie nowej treści regulaminu będą podlegać zapisom jego poprzedniej wersji.

4. We wszystkich kwestiach nie uregulowanych w treści niniejszego Regulaminu, związanych z zawieraniem umów pomiędzy Klientem a Sprzedającym lub korzystania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ze Sklepu, zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.