Regulamin

I. DZIAŁALNOŚĆ SKLEPU

1. Sklep internetowy homeden.pl, działający pod adresem https://homeden.pl, prowadzony jest przez spółkę
Indigital We Trust Sp. z o.o., z siedzibą pod adresem Warszawa, ul. Targowa 46/16, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000729214, NIP: 6692546059, REGON: 38003152300000

2. Celem uzyskania potrzebnych informacji, ze Sklepem możliwy jest kontakt:

a) telefoniczny pod numerem + 48 515 790 109 (od poniedziałku do piątek w godzinach 9-17, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy),

b) mailowy pod adresem sklep@homeden.pl,

c) z wykorzystaniem formularza kontaktowego dostępnego pod adresem https://homeden.pl w zakładce „kontakt”.

3. Zawarte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:

a) Sprzedający – prowadzący sklep internetowy dostępny pod adresem https://homeden.pl,

b) Sklep - prowadzony przez Sprzedającego sklep internetowy działający pod adresem https://homeden.pl, sprzedający towary za pośrednictwem sieci Internet,

c) Strona internetowa Sklepu – strona internetowa dostępna pod adresem https://homeden.pl,

d) Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

e) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca zakupów w Sklepie,

f) Towar – rzecz oferowana do sprzedaży przez Sprzedającego w ramach działalności Sklepu,

g) Firma Współpracująca – firma, z którą współpracuje Sklep poprzez składanie zamówień na dostawę Towarów magazynowanych przez Firmę Współpracującą w ramach prowadzonej przez nią działalności,

h) Firma Kurierska – firma, za pośrednictwem której Sprzedający dokonuje dostawy zamówionych i opłaconych Towarów.

II. PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ.

1. Działalność Sklepu polega na sprzedaży towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach i usługach, w szczególności ich rodzaj, właściwości oraz cena, publikowane są na stronie www.homeden.pl.

2. Niniejszy regulamin stosuje się do osób fizycznych, prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, przedsiębiorców oraz innych podmiotów zainteresowanych zakupami w Sklepie, chyba że obowiązujące przepisy, do których regulamin ten się odwołuje, znajdują zastosowanie wyłącznie wobec konsumentów.

3. Zamówienia od Klientów są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej Sklepu www.homeden.pl przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

4. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za podanie niekompletnych lub nieprawdziwych danych, w szczególności za podanie danych nieistniejących, nieaktualnych lub należących do innej osoby lub firmy.

5. Pracownicy obsługujący sklep zastrzegają sobie prawo, w razie konieczności, do bezpośredniego kontaktu z Klientem przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub telefonicznej w celu weryfikacji, uzupełnienia bądź wyjaśnienia informacji umieszczonych przez Klienta w zamówieniu.

6. Wysłanie zamówienia do Sklepu jest równoznaczne z ostatecznym potwierdzeniem zamówienia. Klient składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych Towarów ze Sprzedającym.

7. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki, zarówno faktyczne, prawne jak i finansowe, wynikłe ze złożenia niewłaściwego Zamówienia, a w szczególności skutki zamówienia innych rzeczy niż zamierzone, podania niewłaściwej ilości sztuk bądź niewłaściwego rozmiaru, wskazania błędnego miejsca wydania Zamówionych Towarów itd.

III. FORMY, KOSZTY ORAZ CZAS DOSTAWY.

1. Dostawa zamówionych w Sklepie i opłaconych Towarów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej, przy udziale Firm Współpracujących.

2. Przekazanie Firmie Kurierskiej zamówionych w Sklepie Towarów zostaje dokonane w ciągu dwóch dni roboczych od momentu potwierdzenia przez Sklep otrzymania płatności za zamówione towary.

3. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie, za które odpowiedzialność ponosi wyłącznie Firma Kurierska bądź wyłącznie Firma Współpracująca.

IV. FORMY PŁATNOŚCI I DOKUMENTY SPRZEDAŻY.

1. Dostępne formy płatności to:

a) przelew tradycyjny – przelew dokonywany jest przez Klienta bezpośrednio na rachunek bankowy Sklepu. Klient obowiązany jest zlecić przelew w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku niezaksięgowania przelewu na rachunku bankowym sklepu w ciągu 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży, personel Sklepu podejmie próbę kontaktu z Klientem celem potwierdzenia zamówienia.

b) Karta płatnicza - Klient podaje dane karty, które są niezbędne do obciążenia jego karty na stosowną kwotę wynikającą z zawartej w związku z zakupami w Sklepie umowy sprzedaży.

2. Sprzedający każdorazowo wystawi i prześle wraz z towarem paragon albo, na życzenie Klienta, fakturę.

3. Ceny towarów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

V. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ.

1. Dostawa zamówionych Towarów nastąpi w terminie do 14 dni roboczych od daty złożenia przez Klienta Zamówienia. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie wynikłe wyłącznie z działań bądź zaniechań Firmy Kurierskiej lub Firmy Współpracującej. W sezonie terminy dostaw mogą ulec wydłużeniu ze względu na dużą ilość zamówień

2. Sprzedającemu przysługuje prawo do odmowy przyjęcia Zamówienia w części lub w całości w przypadku braku zamówionych Towarów. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany w terminie 24 godzin (licząc dni robocze), o braku możliwości przyjęcia Zamówienia w danym terminie.

3. W przypadku wątpliwości co do treści złożonego przez Klienta zamówienia, prawdziwości danych ujawnionych w nim przez Klienta bądź braku zaksięgowania zapłaty na rachunku bankowym Sklepu w regulaminowym terminie, Sprzedający zastrzega sobie prawo do bezpośredniego kontaktu telefonicznego bądź mailowego z Klientem celem wyjaśnienia. W przypadku niewyjaśnienia wątpliwości bądź niepowodzenia próby kontaktu z Klientem, Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia.

4. Przy wszelkich czynnościach dotyczących realizacji Zamówienia, Klient powinien posługiwać się numerem Zamówienia oraz loginem albo numerem Klienta nadanym przez Sklep.

5. Sprzedający zastrzega, iż zamówione towary mogą zostać dostarczone do miejsca wydania partiami lub odrębnymi przesyłkami.

VI.DOSTAWA I ODBIÓR ZAMÓWIONEGO TOWARU.

1. Dostawa Zamówionych Towarów jest dokonywana za pośrednictwem Firmy Kurierskiej.

2. Wskazanym jest, aby przy odbiorze Zamówionych Towarów Klient:

a) niezwłocznie sprawdził stan opakowania i pokwitował fakt otrzymania przesyłki,

b) niezależnie od powyższego – otworzył przesyłkę i sprawdził stan Zamówionych Towarów w chwili ich wydania oraz ich zgodności ze złożonym Zamówieniem i zawartą umową,

c) Kurier, który działa w imieniu Sklepu jest zobowiązany zaczekać, aż Klient w jego obecności sprawdzi stan i zawartość przesyłki. Jeśli Kurier z powodu ograniczenia czasowego nie będzie mógł poczekać, wówczas zobowiązany będzie sporządzić protokół w terminie 7 dni od doręczenia przesyłki, w przypadku gdy Klient stwierdzi uszkodzenie towaru.

3. Zgłoszenie na powyższych zasadach uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu kurierowi lub w najbliższym oddziale Firmy Kurierskiej i wraz z kurierem spisanie protokołu szkodowego, na którym wyszczególniony zostanie towar uszkodzony, ułatwi Sprzedającemu rozpatrzenie reklamacji i zwiększy możliwość przyspieszenia załatwienia procedury reklamacyjnej w ramach ustawowego, wskazanego niżej terminu.

4. Z chwilą wydania Zamówionych Towarów przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z Zamówionymi Towarami oraz ryzyka, w tym niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Zamówionych Towarów.

5. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Firmy Kurierskiej. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki. Klient ma również prawo żądać od pracownika Firmy Kurierskiej spisania właściwego protokołu.

VII. DOSTAWA I ZWROTY.

1. Klient może odstąpić od zawartej w związku z zakupami w Sklepie umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych w niniejszym regulaminie. Termin do odstąpienia od umowy wygasa z upływem 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Zakupionych Towarów albo w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Zakupionych Towarów. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy pocztą tradycyjną bądź mailem przed jego upływem. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy - Kliknij tutaj, jednak nie jest to obowiązkowe.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – za pomocą pisma wysłanego pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną na adres sklep@homeden.pl.

3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony ze wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, do stwierdzenia charakteru, cech i sposobu funkcjonowania Towaru. Zwrot Zakupionych Towarów powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany przez Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od zawartej umowy. W takim przypadku Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Zakupionych Towarów (zwrotnej wysyłki Towaru do Sklepu).

WAŻNE: Przesyłki wysłane do Sklepu za pobraniem nie będą odbierane.

4. Otrzymane od Klienta płatności, zwrócone zostaną niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany przez Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

5. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zakupionych Towarów lub do czasu dostarczenia dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.

7. Dla towarów takich jak: donice, płoty, słupki, deski tarasowe, meble ogrodowe, ze względu na gabaryty i wagę tych towarów, w przypadku odstąpienia od umowy odesłanie towaru może wiązać się z wyższymi kosztami niż zwykła przesyłka pocztowa. W przypadku chęci skorzystania z usług firm kurierskich koniecznym będzie nadanie przesyłki na palecie, która jest droższa niż zwykła przesyłka pocztowa

8. Produkty robione na zamówienie klienta nie podlegają zwrotowi: donice Fiberglass, sauny, domki ogrodowe i narzędziowe, domki letniskowe.

VIII. RĘKOJMIA ZA WADY FIZYCZNE – TRYB I WARUNKI SKŁADANIA REKLAMACJI.

1. Dostawa zamówionych Towarów nastąpi w terminie do 14 dni roboczych od daty złożenia przez Klienta Zamówienia. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie wynikłe wyłącznie z działań bądź zaniechań Firmy Kurierskiej lub Firmy Współpracującej.

2. Sprzedającemu przysługuje prawo do odmowy przyjęcia Zamówienia w części lub w całości w przypadku braku zamówionych Towarów. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany w terminie 24 godzin (licząc dni robocze), o braku możliwości przyjęcia Zamówienia w danym terminie.

3. W przypadku wątpliwości co do treści złożonego przez Klienta zamówienia, prawdziwości danych ujawnionych w nim przez Klienta bądź braku zaksięgowania zapłaty na rachunku bankowym Sklepu w regulaminowym terminie, Sprzedający zastrzega sobie prawo do bezpośredniego kontaktu telefonicznego bądź mailowego z Klientem celem wyjaśnienia. W przypadku niewyjaśnienia wątpliwości bądź niepowodzenia próby kontaktu z Klientem, Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia.

4. Przy wszelkich czynnościach dotyczących realizacji Zamówienia, Klient powinien posługiwać się numerem Zamówienia oraz loginem albo numerem Klienta nadanym przez Sklep.

5. Sprzedający zastrzega, iż zamówione towary mogą zostać dostarczone do miejsca wydania partiami lub odrębnymi przesyłkami.

IX. RĘKOJMIA ZA WADY FIZYCZNE – TRYB I WARUNKI SKŁADANIA REKLAMACJI.

1. Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć zamówiony Towar bez wad.

2. Jeżeli Towar ma wadę, Klient jest uprawniony do:

a) Złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny w takiej proporcji, w jakiej Towar z wadą pozostaje w stosunku do Towaru bez wad,

b) Złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, przy czym uprawnienie takie nie powstaje, jeżeli wada jest nieistotna,

c) Żądania wymiany Towaru na wolny od wad,

d) Żądania usunięcia wad.

3. Sprzedający może uchylić się od skutków oświadczeń wskazanych w lit. a i b, jeżeli niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie, chyba że Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedającego. W takiej sytuacji Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wad, chyba że wybrany przez niego sposób jest niemożliwy albo wymagałby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem zaproponowanym przez Sprzedającego.

4. Sprzedający jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

5. Jeżeli Klient zażądał wymiany Towaru lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

6. Oświadczenia z tytułu rękojmi należy przesłać na adres poczty elektronicznej sklep@homeden.pl.

7. Przed wysyłką reklamowanych Towarów, Sprzedający prosi o kontakt w celu uzgodnienia szczegółów.

WAŻNE: Przesyłki wysłane do Sklepu za pobraniem nie będą odbierane.

8. Jeżeli ze względu na rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie Towaru przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Towar Sprzedającemu w miejscu, w którym Towar się znajduje.

9. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia wydania Towaru Klientowi.

10. Roszczenie o usunięcie wady lub wymiany Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady. W tym tez terminie Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo o obniżeniu ceny.

11. Wad, uszkodzeń, nieprawidłowego działania lub obniżenia jakości Towarów nabytych przez Klienta powstałych w wyniku przypadkowego lub celowego uszkodzenia mechanicznego,

12. Uszkodzeń spowodowanych niedbałym lub niewłaściwym użytkowaniem Towaru,

13. Uszkodzeń Towaru powstałych wskutek ingerencji osób trzecich, łącznie z ingerencją nieuprawnionego lub nieautoryzowanego przez Sklep bądź producenta serwisu,

14. Uszkodzeń powstałych w Towarach, z których zostały usunięte lub uszkodzone numery seryjne lub inne oznaczenia umożliwiające ich identyfikację,

15. Różnic w wyglądzie Towarów zamawianych z otrzymanymi, które wynikają z niewłaściwie ustawionych parametrów ekranu monitora Klienta.

16. Pojęcie "wady" nie obejmuje konserwacji, czyszczenia, wymiany lub naprawy zużytych podzespołów bądź części składowych Towaru, wymiany materiałów eksploatacyjnych, etc.

17. Do skorzystania z rękojmi Klient winien przedłożyć dowód zakupu.

18. Klient nie będący Konsumentem w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa jest wyłączony z rękojmi za wady rzeczy sprzedanych.

19. Klient będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, można złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

1. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. „O ochronie danych osobowych”.

2. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający.

3. Klientowi, w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych, przysługuje prawo do:

a) odwołania udzielonej na przetwarzanie jego danych osobowych zgody,

b) wglądu w swoje dane,

c) zmiany danych,

d) uaktualnienia danych,

e) sprostowania danych,

f) ograniczenia przetwarzania danych,

g) przenoszenia danych,

h) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

i) wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,

j) żądania usunięcia danych z bazy danych administrowanej przez Sprzedawcę.

4. Administrowane przez Sprzedającego dane są gromadzone w celu wykonania umowy na czas niezbędny do jej realizacji. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji Umowy.

5. Klient wyrażą zgodę i upoważnia Sprzedającego do:

a) przetwarzania jego danych osobowych przez Sklep lub podmioty, którym Sklep zleca czynności niezbędne dla wykonania umów zawieranych pomiędzy Klientem a Sklepem,

b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych Klienta w przypadkach, wymienionych w art.23 ust. 1 pkt. 4 i 5 tej Ustawy.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Klient oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu przed zawarciem umowy lub umów ze Sprzedającym.

2. Na żądanie Klienta Sprzedający jest obowiązany wyjaśnić znaczenie poszczególnych postanowień umowy.

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, jeżeli wymagać będą tego bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa albo zmiana organizacji Sklepu, sposobu prowadzenia działalności , asortymentu itp. Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Publikacja polegać będzie na umieszczeniu treści zmienionego regulaminu oraz, w przypadku zarejestrowanych Klientów, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie newslettera, w formie takiego newslettera. Zamówienia złożone do chwili wejścia w życie nowej treści regulaminu będą podlegać zapisom jego poprzedniej wersji.

4. We wszystkich kwestiach nie uregulowanych w treści niniejszego Regulaminu, związanych z zawieraniem umów pomiędzy Klientem a Sprzedającym lub korzystania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ze Sklepu, zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.